Klage på støy og lukt

Svar på klage:

Vi beklager ulempen støyen har medført og har forståelse for at det kan være sjenerende. Mtp lukt ble det tatt en rundtur på hele anlegget umiddelbart etter at klagen ble registrert, men vi finner ingen kilde til lukt på Industriområdet. Det er heller ikke registrert lukt før eller etter dette.

 

Støyen fra 15.12.2020 kommer mest sannsynlig fra lasting av båt på kaia.

I perioder kan det oppstå impulsstøy som en del av lastingen.

Vi har bedt Asplan Viak vurdere støyen ved anlegget denne dagen lastingen pågikk. Deres vurdering er basert på faktiske støymålinger.

-------------------------

 

Asplan Viak:

Det har nylig blitt satt opp støymålere som registrerer støynivå kontinuerlig.

Den første perioden blir blant annet brukt til å optimalisere innstilingene på støymålerne. Det blir likevel utført målinger kontinuerlig iht. standarden.

 

Målingen fra 15.12 og 16.12 viser et døgnekvivalent nivå LDEN på 54 dB ved Hanøytangen 159.

Dette er innenfor oppgitt grenseverdi i T-1442/2016 (Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging) ved vurdering av sumstøy for virksomhetene på Hanøytangen.

Grenseverdien i T-1442 er 55 dB.

 

Vi jobber med å få på plass mer nøyaktige vurderinger av støyen mht. impulsstøy da dette er en mer omfattende prosess.

Registreringene av støynivåene foregår kontinuerlig, også gjennom julen, men på grunn av ferieavvikling vil vi ikke kunne komme med nøyaktige analyser før etter nyttår.

 

0
Feed