KJØPSAVTALE

Privat
Næringsdrivende
EHF (ELMA)
Avregning på PDF-fil
MVA registret
 Selger og kjøper er enig om at innholdet i denne avtalen skal legges til grunn for ethvert salg og kjøp mellom avtalepartene. Ny avtale skal inngås dersom noen av de opplyste forholdene ikke er i samsvar med realiteten. Det påhviler den part hvor endringene skjer å ta initiativ til utarbeidelse av ny avtale. Selger bekrefter at de er kjent med følgende forhold i forbindelse med handel mellom partene: 1.  Kjøper utsteder salgsdokument på selgers vegne (kjøpsnota). 2.  Selger er kjent med registreringsplikten for MVA ved årlig omsetning over gjeldende  registreringsgrense, for tiden kr.   50 000. Dette vil også kunne gjelde privatpersoner. 3.  Vedkommende som signerer denne avtalen bekrefter å ha fullmakt til å opptre på vegne av selger. 4.  Avtalen er utstedt i to eksemplarer, hvor kjøper og selger beholder hvert sitt eksemplar.

§ 5-2-1. Utsteder av dokumentasjon

 

Salgsdokumentasjonen skal utstedes av selger, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift.

Bokføringspliktig som kjøper varer eller tjenester fra ikke-bokføringspliktig selger, kan likevel utstede salgsdokumentasjonen på vegne av selger.

Ved salg av vare hvor det mottas innbytte (kjøp), kan en av partene i handelen utstede salgsdokumentet. Det kan benyttes en felles nummerserie for slike salgsdokument. For øvrig gjelder kravene til salgsdokumentets innhold, jf. § 5-1-1 til § 5-1-8 , for hver av partenes salg.

 

Følgende bokføringspliktige kjøpere kan utstede salgsdokumentasjon på vegne av selger:

a) foreninger og samvirkelag som hovedsakelig tilvirker eller forhandler produkter fra medlemmenes fiske, skogbruk eller gårdsbruk med binæringer, samt hagebruk, gartneri, husdyrhold og reindrift, og som foretar avregning ved alle sine kjøp av produkter fra medlemmer og ikke-medlemmer

 

b) andre tilvirkere eller forhandlere som kjøper opp produkter som nevnt i bokstav a) direkte fra produsent og som har tillatelse til å anføre avgift i salgsdokumentet etter § 4 i forskrift (Nr. 26) 12. mars 1970 nr. 9404 om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak m.v.

 

c) husflidsutsalg som kjøper produkter fra hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeid

 

d) andre forretninger som kjøper opp produkter som nevnt i bokstav c) og som har tillatelse til å anføre avgift i salgsdokumentet etter § 1 i forskrift (Nr. 79) 17. oktober 1978 nr. 3 om avregning av inngående avgift overfor hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeider.

 

e) kjøpere som helt eller delvis beregner omfang, vekt, kvalitet eller lignende som grunnlag for utbetaling av provisjon eller annet vederlag til selgeren. Salgsdokumentet skal i tilfelle utstedes av kjøper på grunnlag av en skriftlig, underskrevet avtale om dette. Avtalen skal oppbevares av både kjøper og selger. Det skal fremgå av salgsdokumentet at det er utstedt av kjøper. Kjøperen skal dessuten oppbevare annen dokumentasjon som underbygger salgsdokumentets innhold i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Kjøperen skal, ved jevnlig å ta utskrift fra Enhetsregisteret eller lignende, dokumentere om selgeren er registrert i merverdiavgiftsmanntallet.

      

Dersom selger er registrert i merverdiavgiftsmanntallet ved representant etter merverdiavgiftsloven § 10 tredje ledd, skal representanten påføre salgsdokumentet merverdiavgift av vederlaget. Representanten skal også påføre den utenlandske næringsdrivendes organisasjonsnummer iht. bestemmelsene i § 5-1-2, samt sitt eget navn og adresse.